VODÁRNA PLZEŇ a.s. je nejvýznamnějším provozovatelem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v Plzeňském kraji. Dodávku pitné vody zajišťuje v okresech Plzeň-město, Plzeň-sever, městě Stod a obcích Břasy, Štěnovice a Ejpovice.

Vodárna ročně vyrábí cca 14,7 mil. m3 pitné vody a vyčistí cca 20 mil. m3 odpadních vod. Vodou zásobuje cca 240 tisíc obyvatel, a to prostřednictvím 1396 kilometrů trubních rozvodů, 82 vodojemů a 59 čerpacích stanic. Kanalizační síť je dlouhá více než 950 kilometrů (hodnoty za rok 2019).

Hlavním nositelem výroby pitné vody je Úpravna vody III na plzeňské Homolce, která dokáže vyrobit 1000 litrů za sekundu. Tato úpravna byla postavena v roce 1996 a v letech 2013-16 prošla rekonstrukcí a modernizací. Plzeň tak má dnes jednu z nejmodernějších úpraven vody v republice a díky tomu i velmi kvalitní pitnou vodu. VODÁRNA PLZEŇ a.s. provozuje celkem 26 úpraven vody.

Čištění odpadních vod společnost zajišťuje prostřednictvím 25 čistíren, mezi nimiž opět dominuje ta plzeňská – ČOV II uvedená do provozu v roce 1997 s následnou intenzifikací v letech 2010-12. Jde o mechanicko-biologickou ČOV s anaerobní stabilizací kalu. Po vyčištění se voda vrací zpět do Berounky.

Hlavní činností VODÁRNY PLZEŇ a.s. je úprava a dodávka pitné vody a odkanalizování a čištění odpadních vod. Společnost zajišťuje:

  • provozování vodovodů a kanalizací
  • odbornou údržbu a opravy vodovodů a kanalizací
  • zákaznické služby
  • poradenskou činnost v oblasti vodovodů a kanalizací
  • opravy a montáž měřidel
  • monitoring a čištění kanalizací a kanalizačních přípojek
  • provádění rozborů surových, pitných, odpadních vod a kalů akreditovanou laboratoří
  • vyhledávání skrytých poruch a vytyčování potrubí
  • likvidaci odpadních vod dovážených speciálními kanalizačními vozy na ČOV
  • ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci

Od roku 1996 funguje VODÁRNA PLZEŇ jako akciová společnost. Jejím  stoprocentním vlastníkem je od roku 2016 město Plzeň.
Sídlo a Zákaznické centrum společnosti se nachází v Plzni, Malostranské 2. Další plzeňské provozy jsou v Božkově, Údolní 6 a na Jateční třídě (areál čistírny odpadních vod). Rovněž je třeba připomenout provozy mimoplzeňské sídlící v Kralovicích a Nýřanech a kontaktní centrum ve Starém Plzenci.

VODÁRNA PLZEŇ a.s. má zhruba 43 tisíc odběrných míst. K největším odběratelům vody patří  Plzeňská teplárenská a.s., Plzeňský Prazdroj a.s., Stock Plzeň-Božkov s.r.o. a Fakultní nemocnice Plzeň.