VODÁRNA PLZEŇ a. s. dokončila výstavbu retenční nádrže na Vinicích za více než 162 milionů korun.Mezi stavebně nejsložitější objekt patří více než 10 metrů hluboká železobetonová monolitická nádrž a spojná kanalizační šachta pod Karlovarskou ulicí, která musela být zkapacitněna. 

Přesně 916 dnů trvaly stavební práce na akci Retenční nádrž Vinice, kterou zakončily úspěšné komplexní zkoušky a kolaudace. V kombinaci se zkapacitněným Roudenským kanalizačním sběračem,  jehož rekonstrukce byla dokončena v červenci letošního roku, je tak umožněno budoucí zprovoznění severozápadního okruhu města, pro jehož dokončení byly obě zmiňené stavební akce klíčové.

„V oblasti Vinic a Sylvánu vznikne také možnost připojit se na doposud přetěžovanou kanalizační síť v době srážkových událostí, kde byl z tohoto důvodu vyhlášen stop stav,“ uvedl generální ředitel vodárny Jiří Kozohorský s tím, že nesporným přínosem retenční nádrže z hlediska životního prostředí je snížení množství vypouštěného znečištění z kanalizace do povrchových vod. Celkově bude možné odstranit znečištění 19,15 t/rok CHSKCr., což je údaj vyjadřující množství kyslíku, které by se spotřebovalo při odstranění vypuštěného organického znečištění. 

Výstavba retenční nádrže byla zahájena v létě roku 2020 a veškeré stavební práce byly dokončeny na začátku října letošního roku. Mezi stavebně nejsložitější objekt patřila již zmíněná železobetonová monolitická podzemní nádrž, jejíž vybudování obnášelo nejprve vyhloubení stavební jámy o půdorysných rozměrech cca 64 x 35 metrů a hloubce více než 10 metrů, což znamenalo postupně odvrtat 2,5 kilometru ocelových zápor a spolu s tím vytěžit a odvézt 25 600 m3 zeminy. Do bednění o výměře přes 8000 m2 v rámci základové desky, nosných stěn a stropů bylo zapracováno přes 460 tun výztuže a 3200 m3 betonu.

Jeden z posledních a zásadních milníků pro úspěšné dokončení stavby bylo zkapacitnění spojné kanalizační šachty ve velmi frekventované Karlovarské ulici, kde práce probíhaly ve ztížených prostorových podmínkách v hloubce až 11 metrů pod povrchem. Následovaly dokončovací práce zahrnující mimo jiné terénní a sadové úpravy.

Po zahájení stavebních prací zahájili archeologové v dotčené lokalitě výzkum, který odkryl v ploše retenční nádrže část rozsáhlého pravěkého sídelního areálu zachyceného již dříve při výstavbě sídliště Vinice. „Kromě ojedinělých objektů z časného eneolitu bylo prozkoumáno několik domů s doklady textilní výroby z mladší doby bronzové až starší doby železné,“ potvrdil ředitel Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek Radek Široký. V jednom z objektů z mladší doby bronzové byl nalezen také unikátní depot starších eneolitických broušených kamenných seker a v trase kanalizační stoky pak archeologové dokumentovali podzemní prostor, jenž vznikl zasypáním mostku s umělou jeskyní, tzv. grottou. „Mostek byl od přelomu 19. a 20. století součástí parku lochotínských lázní,“ dodal Radek Široký.

Stavba Retenční nádrže Vinice byla spolufinancována z prostředků Operačního programu Životní prostředí v rámci Prioritní osy 1 s podtitulem Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní. Výše dotace z Evropské unie je 81,497 milionu korun bez DPH.