Dub rostoucí před budovou Západočeského muzea v Šafaříkových sadech byl v nedávné době kontrolován a proměřen tzv. tahovými zkouškami, které ověřovaly jeho stabilitu z hlediska možného vývratu nebo zlomu ve kmeni.

Potřebu ověřit stabilitu, a tím zejména bezpečnost v okolí dřeviny, vyvolalo předchozí hodnocení stromu a zejména dlouhodobě sledovaný vývoj plodnic dřevokazné houby na kmeni. Pracovníci Odboru životního prostředí provedli proměření kmene akustickým tomografem, který odhalil rozsáhlé poškození s destruovaným dřevem uvnitř kmene související se snížením jeho pevnosti. Riziko selhání dřeviny vyvrácením nebo rozlomením kmene zejména při extrémních projevech počasí, jakými jsou nápory větru o síle 90 km/hod resp. turbulence o síle až 114 km/hod., roste úměrně rozsahu poškození dřevní hmoty uvnitř kmene.

V současné době je již možné ověřit stabilitu dřeviny, resp. její odolnost vůči zlomu nebo vývratu, nedestruktivní a přesnou přístrojovou metodou měření tzv. tahovou zkouškou. Ta simuluje větrnou zátěž, vyhodnocuje získaná data a následně navrhuje vhodná pěstební opatření zvyšující stabilitu a mnohdy umožňující zachování dřeviny bez nutnosti jejího kácení.

Vzhledem k finanční nákladnosti tahových zkoušek je možné takto prověřit pouze významné stromy ve městě, jakými jsou například kompozičně, historicky, taxonomicky, ekologicky nebo jinak významné dřeviny.

Dub letní sloupovitý (Quercus robur ´Fastigiata´) je součástí významného vstupního předpolí budovy Západočeského muzea, je kosterní dřevinou historického parku v centru města, významným kompozičním prvkem a dominantou, cenným exemplářem svého druhu, ale zároveň má i zvýšený biotopový potenciále.

Výše popsané kvality stromu byly a jsou významným důvodem k prověření všech dostupných možností pěstebních zásahů a opatření před volbou pokácení z důvodu provozní nebezpečnosti.

Tahovou zkoušku německým přístrojem TreeQinetic provedl Ing. Žďárský, znalec v základních oborech Ochrana přírody a Zemědělství, specializace hodnocení stromů a dendrologie, Certifikovaný Evropský arborista (ETW), autorizovaný zástupce profesní kvalifikace NSP: “Technik arborista“ a „Samostatný technik arborista“ společnosti Arbonet s.r.o. znalecký ústav.

Samotná zkouška se skládá ze čtyř na sebe navzájem navazujících částí: terénního šetření, vlastní tahové zkoušky, zátěžové analýzy a výpočtu odolnosti stromu proti vývratu či zlomu v měřených částech kmene či větví. Její výsledky prokázaly vysokou odolnost měřeného dubu vůči vývratu, ale nízkou odolnost kmene vůči zlomu. Proto byly navrženy speciální stabilizační řezy v koruně, redukující současnou náporovou plochu koruny o 20% a zmenšení jeho celkové výšky o 2,6m. 

Správný rozsah a provedení redukčních a stabilizačních řezů koruny, navržený na základě vyhodnocení tahové zkoušky, zajistí jeho stabilitu v následujících minimálně třech letech. Poté bude nutné stabilitu hodnotného stromu znovu prověřit a tahové zkoušky znovu zopakovat.

Návrh opatření stanovuje opakování tomografického vyšetření kmene a tahové zkoušky nejpozději v roce 2025 a fytopatologický průzkum kmene stromu nejpozději v roce 2023.