Hrádecký potok v Červeném Hrádku má šanci na revitalizaci. Projekt, který se rozbíhá, počítá se zpevněním břehů, zbudováním vstupů do vody i terasových stupňů k posezení na břehu. Útvar koncepce a rozvoje zadal studii proveditelnosti odtrubnění zkanalizované části vodního toku. Cílem bylo prověřit možnosti revitalizace a navrhnout krajinářské řešení zasazené do urbanistického rámce okolního prostředí. Studie zároveňzahrnuje i vodohospodářské objekty, jakými jsou usazovací nádrž, obtok víceúčelové nádrže, nátok i odběrné místo pro sbor dobrovolných hasičů.

„Kromě úprav nádrže se zároveň připravuje revitalizace okolí. V plánu je nové sportovní hřiště po míčové hry, umístění fit prvků a mobiliáře. Kolem nádrže povede cesta pro pěší. Do projektové dokumentace byly zapracovány i některé požadavky místních obyvatel,” uvedl náměstek primátora Michal Vozobule z TOP 09.

Hrádecký potok je název pravostranného přítoku řeky Berounky. Pramení v městské části Červený Hrádek a do Berounky se vlévá ve čtvrti Doubravka. Plocha povodí měří 7,1 km².