Plzeňská teplárenská, a.s. společně se společností Čistá Plzeň a dalšími svozovými firmami Plzeňského kraje mění komunální odpad na energii využitím moderního zařízení na energetické zpracování odpadu, ZEVO Plzeň. Díky unikátní technologii není odpad již skládkován, ale šetrně zpracováván a využíván. To řadí Plzeň mezi města se zodpovědným odpadovém hospodářství fungujícím ve vyspělých evropských zemích, jakými jsou Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie nebo Švédsko, kde má spalování komunálního odpadu mnohaletou tradici. 

„Na základě integrovaného povolení vydaného plzeňským krajským úřadem, dokáže zařízení v Chotíkově zpracovat až 110.000 tun odpadu ročně. Loni se nám např. podařilo dostat přes hranici 103.000 tun energeticky využitého odpadu,“ říká Jakub Vojta, BBS, obchodně technický ředitel společnosti.

Plzeňský kraj, pro který zařízení primárně slouží, produkuje každoročně více než 150.000 tun komunálního odpadu. Případný dovoz odpadu pro ZEVO Plzeň ze zahraničí tak nepřipadá v úvahu a Plzeňská teplárenská s ním nepočítá ani do budoucna.

Velkou část energeticky využitelného odpadu vozí společnost Čistá Plzeň přímo z krajské metropole. Jde o směsný komunální odpad z tzv. „černých“ popelnic. Tohoto odpadu každoročně Čistá Plzeň doveze do zařízení 28.000 tun, tedy přibližně čtvrtinu spalovaného množství. Další část odpadu dováženého do spalovny tvoří velkoobjemový komunální odpad ze sběrných dvorů. Zbytek odpadu do ZEVO Plzeň putuje ze vzdálenějších míst kraje.

K dopravě komunálního odpadu ze vzdálenějších míst Plzeňského kraje jsou využívána překladiště odpadu, která vznikla například v Klatovech nebo Černošíně. Odpad je zde překládán na velkoobjemové nákladní automobily a dovážen do ZEVO Plzeň.

I díky energetickému využívání komunálního odpadu nejmodernější evropskou technologií se podařilo snížit množství spalovaného hnědého uhlí na hlavním zdroji Plzeňské teplárenské, a to téměř o 100.000 tun ročně, což do značné míry přispělo k čistějšímu a ovzduší v Plzni.