divadlo-jk-tyla

Prohlášení o společném záměru

Zelené město představuje projekt, který si dal za cíl zlepšit kvalitu života Plzeňanů. Tento záměr dává vzniknout neformálnímu, nepolitickému a otevřenému sdružení, které k dnešnímu dni spojuje město Plzeň, Plzeňský kraj, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Plzeňskou teplárenskou, a.s., VODÁRNU PLZEŇ a.s., ŠKODU TRANSPORTATION a.s. a Plzeňský Prazdroj, a. s.

Výše uvedené subjekty se snaží minimalizovat dopady na životní prostředí v Plzni v působnosti svých oborů podnikání a ve svých kompetencích podporují ochranu životního prostředí. Sdružení má za cíl vzájemnou spoluprací zúčastněných subjektů znásobit výsledky těchto odpovědných přístupů a zlepšit kulturu života pro Plzeňany.

Hlavní cíl:

  • Vytvoření zdravějšího a kulturnějšího prostředí pro život v Plzni

Chceme Plzeň (z)dravou, čistou, přátelskou a příjemnou pro život.

Dílčí cíle:

Čisté ovzduší

  • centrum bez spalovacích motorů, podpora závislé trakce, energetické využití odpadu, centrální zásobování teplem..

Čistá voda

  • pravidla pro šetrnější zacházení s vodou, pravidla pro ekologické hospodaření v okolí vodních toků…

Ekologická doprava

  • podpora elektromobility, vázané trakce, nastavení emisních limitů, omezení negativních vlivů IAD (individuální automobilové dopravy)…

Odpovědné a šetrné nakládání s odpady ve vztahu k životnímu prostředí

  • vyhláška o nakládání s odpady, řešení tříděného odpadu, odpadní kaly…

Zelenější centrum města

  • reinstalace zeleně zpět do města

Ambicí sdružení je nejen otevřít diskuzi nad výše uvedenými tématy se všemi zainteresovanými skupinami a nalezení vhodných řešení s odborníky pro jednotlivé oblasti, ale především rozšíření sdružení o další subjekty, které se připojí k zavádění opatření vedoucích ke splnění a udržení cíle Zeleného města.  

Sdružení neusiluje v tuto chvíli o žádnou finanční podporu ze strany města nebo státu, jde mu o správné nastavení pravidel a mantinelů, které by vedly k naplnění hlavního cíle a přijetí vhodných strategických opatření.

Dílčí cíle oblasti ochrany nebo zlepšení životního prostředí z business pohledu každého zapojeného subjektu by měly podporovat dosažení hlavního cíle.