Odpovědné a šetrné nakládání s odpady

Zelené město podporuje odpovědné a šetrné nakládání s odpady ve vztahu k životnímu prostředí, konkrétně pak ukončení skládkování
v lokalitě Chotíkov a výstavbu nové spalovny v uvedené lokalitě. Dále pak likvidaci kalů vznikajících při čištění městských odpadních vod formou energetického využití – spalováním (s využitím zplynování a sušení)

Cíl: Energetické využití vznikajícího odpadu a podpora integrovaného systému nakládání s odpady (ISNO).

Zelené město podporuje aktivity směřující ke snížení objemu vytříditelných složek papíru, skla, plastů ve směsném komunálním odpadu, rozvoj sítě sběrných nádob a zejména osvětovou činnost ve vztahu k občanům tak, aby docházelo ke zvýšení účinnosti separace vytříditelných složek komunálního odpadu, a tím snižování objemu směsného komunálního odpadu

Cíl: Podporovat osvětu v třídění odpadů a rozvoj infrastruktury a tím snížit množství směsných komunálních odpadů.