divadlo-jk-tyla

Odpovědné a šetrné nakládání s odpady

Zelené město podporuje odpovědné a šetrné nakládání s odpady ve vztahu k životnímu prostředí. Z tohoto důvodu bylo vybudováno Zařízení na Energetické využívání odpadu „ZEVO PLZEŇ“, které je moderní a ekologický zdroj Plzeňské teplárenské, a.s., který dokáže energeticky využít široké spektrum odpadů. Výstupem z procesu spalování je tepelná energie, která je přeměněna na elektrickou energii a teplo ve formě horké vody.

Cíl: Energetické využití vznikajícího odpadu a podpora integrovaného systému nakládání s odpady (ISNO).

Zelené město podporuje aktivity směřující ke snížení objemu vytříditelných složek papíru, skla, plastů ve směsném komunálním odpadu, rozvoj sítě sběrných nádob a zejména osvětovou činnost ve vztahu k občanům tak, aby docházelo ke zvýšení účinnosti separace vytříditelných složek komunálního odpadu, a tím snižování objemu směsného komunálního odpadu

Cíl: Podporovat osvětu v třídění odpadů a rozvoj infrastruktury a tím snížit množství směsných komunálních odpadů.