divadlo-jk-tyla

Ekologická doprava

Zelené město kromě výše uvedené podpory elektromobility podporuje aktivity směřující k výraznému omezení individuální automobilové dopravy (IAD) v centrální části města a kroky směřující k vyšší míře preference městské veřejné dopravy (MVD) před IAD, tedy opatření stavební, technologická a organizační směřující ke zrychlení, zefektivnění a zatraktivnění veřejné dopravy. Dále podporuje vybudování přestupních uzlů na okrajích města, a to jak přestupních uzlů mezi spoji veřejné dopravy, tak vybudování parkovišť v systémech P+R – zaparkuj a jeď MVD / P+G – zaparkuj a jdi.

Cíl: Snížit objem IAD na území města Plzně při současném využití potenciálu systému městské veřejné dopravy (MVD) a zefektivnění integrované dopravy.

Zelené město podporuje aktivity směřující k pokrytí území kraje systémem bezpečných a pokud možno atraktivních cest, které zabezpečí cyklistům průjezd územím kraje s minimálním kontaktem s motorovou dopravou. Tyto cesty by měly navazovat na systém MVD v Plzni, dále aktivity směřující k novým technickým řešením umožňujícím snazší přepravu kol dopravními prostředky PMDP a dobudování odpovídající infrastruktury.

Cíl: Začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému (IDS) a přímá podpora propojení cyklistiky s městskou veřejnou dopravou (MVD) s využitím schváleného Generelu cyklistické dopravy.