divadlo-jk-tyla

Čisté ovzduší

Zelené město podporuje v rámci minimalizace dopadů na životní prostředí ve městě Plzni maximální rozvoj sítě centrálního zásobování teplem (CZT), jak pro vytápění, tak i pro ohřev teplé užitkové vody, popř. chlazení. V tomto případě emise vznikají pouze v centrálním zdroji, kde jsou s maximální efektivitou čištěny.

K výrobě energií se zároveň dnes využívá široké portfolio paliv (kromě uhlí, také biomasa – dřevní štěpka, peletky,  apod.). Součástí je i komunální odpad - ten je efektivně využíván k výrobě energií v Zařízení na Energetické využívání odpadu „ZEVO PLZEŇ“. Je to moderní a ekologický zdroj Plzeňské teplárenské, a.s., který dokáže energeticky využít široké spektrum odpadů.

Cíl: Připojit co nejvíce objektů na CZT a eliminovat tak vznik emisí v lokálních topeništích, která jsou bez stupně čištění spalin apod.

Zelené město podporuje aktivity směřující k regulaci vybraných zdrojů znečištění ovzduší v případě výskytu smogové situace.

Cíl: Vytipovat významné zdroje a stanovit limitní podmínky jejich provozu pro období smogové situace.

Zelené město podporuje rozvoj stávajícího modelu dopravní obsluhy města Plzně, kdy téměř 2/3 městské veřejné dopravy v Plzni jsou zajišťovány „ekologickými trakcemi“, tedy tramvajemi a trolejbusy. V centrální části města jsou přínosy elektrické trakční městské veřejné dopravy (MVD) na životní prostředí ještě markantnější, na dopravním výkonu centra města se tramvaje s trolejbusy podílejí 86%, což výrazně snižuje imisní zátěž v místech celodenně nejsilnější koncentrace obyvatel.

Cíl: Zachovat / rozšířit podíl ekologických trakcí na zajištění dopravního výkonu městské veřejné dopravy v Plzni.